UCHWAŁA NR XXXV/198/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 27 października 2005 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420) i art. 23 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 25 ust. 2 i art. 25b ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782,  z  2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) ) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, na okres powyżej trzech lat, części nieruchomości - działki o numerze ewidencyjnym  3607/11 - położonej w Bielsku Podlaskim, przy ul. Kleszczelowskiej 1, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego,  pozostającej we władaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na mocy  umowy  użyczenia  z  dnia  18  listopada  2003 r.,  o  długości  19 m  i szerokości 12 m i powierzchni 228 m2, oznaczonej kolorem żółtym i punktami A, B, C, D na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, na której posadowiony jest parterowy budynek portiernii o powierzchni 42 m2, oznaczony na mapie kolorem czerwonym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-11-08

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-11-09

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-11-08