UCHWAŁA NR XXXV/199/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2005 roku.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.602 zł.,
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 157.034 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.173 zł.,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 152.605 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienie powyższych zmian stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 40.821.537 zł., z czego dochody budżetowe w kwocie 794.890 zł. zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych
2) plan wydatków ogółem 43.867.313 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.840.666 zł. są przychody pochodzące z:

1) komercyjnego kredytu bankowego w kwocie 1.093.998 zł.
2) preferencyjnej pożyczki długoterminowej na prefinansowanie w kwocie 1.422.958 zł.
3) wolnych środków w kwocie 878.210 zł.
4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 445.500 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-11-09

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-11-09

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-11-09