Uchwała nr XXXVII/204/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim w latach 2003-2005

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806, z 2003r nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz.776 i nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019, nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280, z 2000 r. nr 48, poz. 550 i nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 39, poz. 459, nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368, nr 129, poz. 1444 i nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002 r. nr 169, poz. 1387, nr 200, poz. 1679 i poz. 1683 i nr 241, poz. 2074, z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 90, poz. 844, nr 223, poz. 2217, nr 228, poz. 2262, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 99, poz. 1001, nr 240, poz. 2407, z 2005 r. nr 44, poz. 422, nr 132, poz. 1110, nr 163, poz. 1362, nr 164, poz. 1366, nr 167, poz. 1398) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/64/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim w latach 2003-2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim w latach 2003-2006”.
2) w § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Przyjmuje się Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2003-2006”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13