Uchwała nr XXXVII/205/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, zm. nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966, nr 213, poz. 2081, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 179, poz. 1845, z 2005 r. nr 10, poz. 71, nr 167, poz. 1397, nr 179, poz. 1487 i nr 181, poz. 1526) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22, poz. 181) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXVII/164/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13