Uchwała nr XXXVII/206/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Bielskiego wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 4 i § 7 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr XVII/85/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr XXXI/173/01 z dnia 23 lutego 2001 r. oraz uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr X/56/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r.), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Umorzyć przysługującą Powiatowi Bielskiemu wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wierzytelność w wysokości 57.926,01 zł z tytułu wykonania przez Powiat Bielski zobowiązania względem Banku Spółdzielczego w Brańsku, zgodnie z umową poręczenia zawartą w dniu 18 stycznia 2002 r. pomiędzy Powiatem Bielskim a Bankiem Spółdzielczym w Brańsku.
2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmowało udzielenie solidarnego poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu i odsetek udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w wysokości 1 000 000,00 zł na podstawie umowy o kredyt nr 76/1117346/2002 z dnia 18 stycznia 2002 r.
3. Wierzytelność, o której mowa w ust. 1, dotyczy spłaconej:
– w dniu 30.05.2003 r. raty kredytowej wraz z odsetkami za m-c maj 2003 r. w wysokości – 29.201,85 zł (w tym: rata – 23.809,50 zł, odsetki – 5.392,35 zł);
w dniu 30.06.2003 r. raty kredytowej wraz z odsetkami za m-c czerwiec 2003 r. w wysokości – 28.724,16 zł (w tym: rata – 23.809,50 zł, odsetki – 4.914,66 zł).
4. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Zarząd Powiatu do Sądu Gospodarczego w Białymstoku o wykreślenie ustanowionego na rzecz Powiatu Bielskiego zastawu rejestrowego.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr XXXIX/204/01 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13