Uchwała nr XXXVII/207/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2005 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123 poz. 1291, nr 210 poz. 2135, nr 273 poz. 2703, z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 180, poz. 1495), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 378.899 zł,
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 272.156 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 878.484 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 401.923 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2005 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Przyjmuje się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych na 2005 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim na 2005 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 8. Objaśnienie powyższych zmian stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 40.701.770 zł,
2) plan wydatków ogółem 43.239.117 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.537.407 zł są przychody pochodzące z:
1) komercyjnego kredytu bankowego w kwocie 662.251 zł,
2) preferencyjnej pożyczki długoterminowej na prefinansowanie w kwocie 1.346.336 zł,
3) wolnych środków w kwocie 528.820 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13