Uchwała nr XXXVII/209/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d, e i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 48 ust. 1, art. 109, art. 110, art. 113, art. 114, art. 116, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, Dz. U. nr 45 poz. 391, Dz. U. nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 874, nr 166 poz. 1611, nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 180, poz. 1495), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:
1) Dochody budżetu powiatu w wysokości 40.876.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2) Wydatki budżetu powiatu w wysokości 42.829.215 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2
3) Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. – zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.276.986 zł nastąpi z planowanych dochodów budżetowych w roku 2006.
3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.229.382 zł pokryć kredytem bankowym.

§ 2. Ustala się:
1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,
2) rezerwę celową w łącznej kwocie 1.373.405 zł, z tego:
a) rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i remonty
w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 1.235.155 zł,
b) rezerwę celową na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 20.000 zł,
c) rezerwę celową na odprawy dla pracowników Starostwa Powiatowego w kwocie 118.250 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków zagranicznych w 2006 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r., oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w zał. nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 9.600.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów dochodów własnych powiatu w kwocie 987.300 zł oraz wydatków w kwocie 1.000.550 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 520.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 595.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 90.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 10.

§ 10. Ustala się plan przychodów gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim w kwocie 376.524 zł, oraz wydatki gospodarstwa w kwocie 376.524 zł. Plan finansowy gospodarstwa stanowi załącznik nr 11.

§ 11. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4.229.382 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu,
2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2006 – 2012.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytu.
4. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, tytułem zabezpieczenia kredytu do kwoty 7.000.000 zł.

§ 12. 1. Przyjmuje się prognozowaną sytuację finansową Powiatu w Bielsku Podlaskim na lata 2006-2013 stanowiącą załącznik nr 12.
2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu stanowiącą załącznik nr 13.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do kwoty 5.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.000.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13