Uchwała nr XXXVII/210/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie trybu wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Bielskiego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055), art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123 poz. 1291, nr 210 poz. 2135, nr 273 poz. 2703, z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 180, poz. 1495) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177, nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1207, nr 145, poz. 1537, nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r., nr 163, poz. 1362, nr 184, poz. 1539), Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłonić bank do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Bielskiego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177, ze zm.).

§ 2. Kryteria i sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od banków oferujących prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu określi Komisja Przetargowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3. Zamówienie, o którym mowa w § 1, obejmuje obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

§ 4. 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1, w składzie:
a) Ryszard Anusiewicz – Przewodniczący Komisji
b) Nina Grodzka – członek Komisji
c) Helena Buszko – członek Komisji
d) Ryszard Baranowski – członek Komisji
e) Dorota Komarzewska – członek Komisji
2. Przewodniczący Komisji przedstawi Radzie Powiatu wyniki prac Komisji oraz wskaże najkorzystniejszą ofertę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13