Uchwała nr XXXVII/211/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu na 2006 rok

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Bielskiego uchwalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469), w związku z art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz.1759) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XXXVII/211/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r.

Ramowy plan pracy Rady Powiatu w 2006 roku

Styczeń
1. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2005 roku.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie bielskim w 2005 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2005 rok.

Luty
1. Sprawozdanie z rozpatrywania skarg kierowanych do Zarządu Powiatu, Starosty Bielskiego oraz Sekretarza Powiatu w 2005 roku.
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bielsku Podlaskim w 2005 roku.

Marzec
1. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu opieki społecznej za 2005 rok.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2005 roku.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za 2005 rok.

Kwiecień
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu i zadań realizowanych z funduszy celowych za 2005 rok.
2. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim dotycząca bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Bielskiego w 2005 roku.

Maj
1. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym finansowanej ze środków PFRON w 2005 roku.
2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2005 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2005 r.

Czerwiec
1. Problematyka uzależnień oraz kierunki i metody ich zwalczania w powiecie bielskim.
2. Informacja Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z zakresu funkcjonowania jednostki w 2005 roku.

Sierpień
1. Informacja o ważniejszych osiągnięciach szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2005/2006 oraz o przygotowaniu do roku szkolnego 2006/2007.
2. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w I półroczu 2006 roku.

Wrzesień
1. Analiza o przebiegu wykonania budżetu powiatu i zadań realizowanych z funduszy celowych za I półrocze 2006 roku.
2. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2005 roku.

Październik
1. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za trzy kwartały 2006 roku.
2. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu bielskiego.

Listopad
1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.
2. Sytuacja w zakresie bezrobocia w powiecie bielskim w 2006 roku.
3. Raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska.

Grudzień
1. Uchwalenie budżetu powiatu na 2007 rok.
2. Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu na 2007 rok.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13