Uchwała nr XXXVII/214/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz § 44 ust. 2 i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XXXVII/214/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2006 rok

Styczeń
1. Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2005 roku.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Luty
1. Analiza sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bielsku Podlaskim
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Marzec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Analiza sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2005 roku.
3. Sprawy różne.

Kwiecień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i zadań realizowanych z funduszy celowych za 2005 rok.
3. Sprawy różne.

Maj
1. Analiza sprawozdania rzeczowo-finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2005 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Czerwiec
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Sierpień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2006 r.
3. Analiza finansowych aspektów stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2006/2007.
4. Sprawy różne.

Wrzesień
1. Analiza wykonania budżetu powiatu i funduszy celowych za I półrocze 2006 roku.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Październik
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy różne.

Listopad
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie bielskim oraz stosowanych formach i efektach przeciwdziałaniu bezrobociu w 2006 roku.
3. Sprawy różne.

Grudzień
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2007 rok.
3. Sprawy różne.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-01-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-01-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-01-13