Uchwała nr XXXIX/217/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski uchwalonym uchwałą nr XXXIII/185/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 200, poz. 2267) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2 lit. e) po wyrazach „w szkole.”, dodaje się zdanie „Katalog kosztów związanych z pobieraniem nauki w szkole określi Dyrektor szkoły w formie zarządzenia”.
2) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„§ 4 ust. 10. Na wniosek ucznia, rodzica/opiekuna prawnego stypendium może być przekazane w formie zaliczkowej. Wysokość zaliczki jest równa miesięcznej wysokości przyznanego stypendium. Uczeń, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania, poprzez przedstawienie dowodów poniesienia opłat i wydatków na cele wymienione w ust. 2. W przypadku nierozliczenia zaliczki wypłata stypendium nie będzie kontynuowana, a kwota stypendium przyznana danemu uczniowi, pomniejszona o wypłaconą zaliczkę, zostanie rozdysponowana przy odpowiednim zastosowaniu § 5 ust. 2”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-03-06

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-03-06

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-03-06