Uchwała nr XL/222/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.353 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 204.446 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 40.922.812 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 2.226.986 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 42.995.308 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.299.482 zł. są przychody pochodzące z:
a) kredytu bankowego w kwocie 4.179.382 zł,
b) wolnych środków w kwocie 53.600 zł,
c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.500 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-04-11

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-04-11

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-04-11