Uchwała nr XLI/229/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 165 i art 184 ust 1 pkt. 10 lit. a) i b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 85.302 zł.,
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.441 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim do zaciągania zobowiązań:
1) wynikających z wykazu „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 po zmianach”,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Bielskiego i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 40.925.540 zł,
2) plan wydatków ogółem 43.040.897 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.115.357 zł. są przychody pochodzące z:
a) kredytu bankowego w kwocie 2.048.857 zł.,
b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w łącznej kwocie 66.500 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-05-08

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-05-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-05-08