Uchwała nr XLIII/234/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium dla studentów z Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendium dla studentów z Powiatu Bielskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/184/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznawania stypendium dla studentów z Powiatu Bielskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2006 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-17

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-17

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-17