Uchwała nr XLIII/236/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 20 ust. 2, art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XLIII/236/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 zerwca 2006 r.

Statut Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

I. Postanowienia wstępne

§ 1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, zwane w dalszej części „Starostwem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
5) innych ustaw szczególnych;
6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. nr 160, poz. 1074 z późn. zm.);
7) Statutu Powiatu Bielskiego, przyjętego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r., nr 14, poz. 155 z późn. zm.);
8) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu Bielskiego, zwanego dalej Powiatem, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Siedzibą Starostwa jest miasto Bielsk Podlaski.
3. W przypadkach społecznie i gospodarczo uzsadnionych na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, zwanym dalej Regulaminem Organizacyjnym, mogą być tworzone biura zamiejscowe poza miastem Bielsk Podlaski.
4. Starostwo używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim”.

II. Zadania Starostwa

§ 3. 1. Starostwo nie posiada osobowości prawnej i jest jednostką organizacyjną powołaną dla wykonywania zadań publicznych określonych ustawami.
2. Terenem działania Starostwa jest powiat bielski.
3. Przy pomocy Starostwa wykonywane są zadania Powiatu w zakresie:
1) zadań własnych powiatu;
2) zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych;
3) zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień;
4) innych zadań określonych uchwałami Rady, Zarządu oraz przepisami prawa.

§ 4. 1. Nadzór, koordynowanie i kontrolowanie działalności Starostwa należy do Zarządu Powiatu i Starosty Bielskiego.
2. Starostwo działa jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu Powiatu.
3. Gospodarkę finansową Starostwa regulują przepisy o gospodarce finansowej jednostek budżetowych.
4. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
5. Starostwo posiada numer identyfikacyjny REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).
6. Starostwo może posiadać rachunek dochodów własnych.
7. Źródła dochodów oraz ich przeznaczenie określa odrębna uchwała Rady Powiatu.

§ 5. 1. Pracę Starostwa organizuje i kieruje jego bieżącą dzialalnością – Starosta Bielski.
2. W razie nieobecności Starosty Bielskiego lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, zadania i kompetencje Starosty Bielskiego wykonuje Wicestarosta.
3. Starostę Bielskiego wybiera i ustala mu wysokość wynagrodzenia Rada Powiatu.
4. Starostwo jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
5. Status prawny pracowników Starostwa określa odrębna ustawa.
6. Starosta Bielski może ustalić, w drodze zarządzenia, podział zadań w zakresie nadzoru nad Wydziałami pomiędzy etatowymi członkami Zarządu, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu.
7. Starosta Bielski może upoważnić Wicestarostę, etatowych członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, naczelników Wydziałów do załatwiania w jego imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
8. Starosta Bielski na wniosek Sekretarza Powiatu może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 7, także innym pracownikom Starostwa.

§ 6. 1. Przy Starostwie działa Gospodarstwo Pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim, zwany dalej Ośrodkiem.
2. Zasady kierowania oraz zadania Ośrodka określa Statut nadany Zarządzeniem Starosty Bielskiego.

III. Postanowienia końcowe

§ 7. Starostwo prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej oraz własną stronę internetową.

§ 8. 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny przyjęty odrębną uchwałą Rady Powiatu.
2. Organizację i porządek w procesie pracy, w tym prawa i obowiązki Pracodawcy i pracowników, określa Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przyjęty Zarządzeniem Starosty.

§ 9. 1. Zmiana Statutu może nastąpić w trybie jego nadania.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-19