Uchwała nr XLIII/237/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 ust. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 20 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Bielsku Podlaskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XLIII/237/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r.

Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

§ 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim działa na podstawie:
1) ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.);
2) ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
3) ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
4) uchwały nr 111/13/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku o utworzeniu Powiatowego Zarządu Dróg;
5) niniejszego statutu;
6) powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim zwany dalej PZD jest jednostką organizacyjną Powiatu Bielskiego, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. PZD wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
3. PZD jest zarządem dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, na terenie Powiatu Bielskiego.
4. Siedzibą PZD jest miasto Bielsk Podlaski.
5. Terenem działania jest Powiat Bielski.
6. Nadzór, koordynowanie i kontrolowanie działalności PZD należy do Zarządu Powiatu Bielskiego.
7. PZD działa jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu Powiatu Bielskiego.
8. Gospodarkę finansową PZD regulują przepisy o gospodarce finansowej jednostek budżetowych.
9. PZD może gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych. Źródła dochodów oraz ich przeznaczenie określa odrębna uchwała Rady Powiatu.
10. PZD używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim”.

§ 3. 1. Zakres działalności PZD obejmuje:
1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14) wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;
17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
2. Wykonywanie innych zadań z zakresu dróg i transportu wymaga uzyskania stosownych upoważnień od Zarządu Powiatu Bielskiego.

§ 4. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.

§ 5. 1. Dyrektora PZD powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Bielskiego.
2. Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę z pracownikami PZD nawiązuje, dokonuje zmian i rozwiązuje Dyrektor PZD.

§ 6. Szczegółową organizację wewnętrzną PZD, lokalizację siedzib obwodów drogowych, obszar działania oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Składniki mienia przejęte na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej, określone szczegółowo w protokołach zdawczo – odbiorczych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 1998 roku, stają się składnikami mienia pozostającymi w trwałym zarządzie PZD.

§ 8. Zmian postanowień statutu dokonuje się wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-19