Uchwała nr XLIII/238/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366) w związku z art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XLIII/238/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r.

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

§ 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zwany dalej „Urzędem” jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim, realizującą zadania własne samorządu powiatowego wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz.565, nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366).
2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

§ 2. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Bielsk Podlaski.
2. Działania Urzędu obejmują obszar powiatu bielskiego.
3. Zwierzchnictwo nad Urzędem sprawuje Starosta Bielski.

§ 3. Przy realizacji zadań Urząd działa pod nadzorem Starosty Bielskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz we współpracy z Powiatową Radą Zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

§ 4. 1. W sprawach polityki rynku pracy organem opiniodawczo-doradczym Starosty jest Powiatowa Rada Zatrudnienia.
2. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu:
1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
4) jednostek samorządu terytorialnego;
5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
3. Kadencja Rady Zatrudnienia trwa 4 lata.

§ 5. 1. Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie:
1) polityki rynku pracy;
2) usług rynku pracy;
3) instrumentów rynku pracy;
4) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
5) praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
2. Do zadań Urzędu w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:
1) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
2) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
4) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;
5) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
6) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;
7) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach oraz organizacji robót publicznych i zatrudnienia socjalnego;
10) organizowanie i współuczestniczenie w inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez instytucje partnerstwa lokalnego i instytucje dialogu publicznego.
3. Do zadań Urzędu w zakresie usług rynku pracy należą w szczególności:
1) pośrednictwo pracy, które realizowane jest w szczególności poprzez:
a) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
b) pozyskiwanie ofert pracy,
c) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
d) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
e) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami,
f) współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
g) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
2) usługi EURES, które polegają w szczególności na:
a) udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,
b) udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
c) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami na międzynarodowym rynku pracy,
d) informowaniu o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
e) przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
f) informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,
3) poradnictwo zawodowe polegające na udzielaniu bezrobotnym poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, co realizowane jest poprzez:
a) udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
b) udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
c) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
d) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
e) udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
f) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polegającej na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, co realizowane jest w szczególności przez:
– uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
– uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
– dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,
– organizacja szkoleń mających na celu zwiększanie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższania kwalifikacji zawodowych lub zwiększania aktywności zawodowej osób bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy.
4. Do zadań Urzędu z zakresu instrumentów rynku pracy, które to wspierają podstawowe usługi rynku pracy należy w szczególności:
1) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Urząd;
2) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez Urząd;
3) dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;
4) refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
5) inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, odbywania przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy, dodatku aktywizacyjnego, stypendium;
6) przyznawanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
7) refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
8) refundowanie bezrobotnym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowania przez bezrobotnych działalności gospodarczej;
9) refundowanie bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną,
5. Do zadań Urzędu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy w szczególności:
1) realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;
3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
6. Do zadań Urzędu w zakresie realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej należy wykonywanie przepisów prawa wspólnotowego oraz w szczególności:
1) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób – w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
2) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób;
3) uczestnictwo i realizowanie zadań w ramach sieci EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia;
4) pozyskiwanie środków z programów i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
5) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
7. Urząd realizuje inne zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w tym zadania administracji rządowej powiatu oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach prawa.
§ 6. 1. Całokształtem działalności Urzędu kieruje – zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – Dyrektor Urzędu.
2. Dyrektora Urzędu, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje i odwołuje Starosta Bielski.
3. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dla Dyrektora Urzędu.
4. Dyrektor Urzędu kieruje działalnością Urzędu przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz kierowników działów.
5. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.
6. Zastępca Dyrektora Urzędu działa w granicach przyznanych im kompetencji przez Dyrektora Urzędu.
7. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu działalnością Urzędu kieruje Zastępca Dyrektora.
8. Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd.
9. Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia, o którym mowa w pkt. 8, także innym pracownikom Urzędu.
10. Dyrektor Urzędu przedstawia Radzie Powiatu potrzeby w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia, oraz wnioski finansowe na ich realizację i funkcjonowanie Urzędu
11. Dyrektor Urzędu składa raz w roku sprawozdanie z działalności Urzędu Radzie Powiatu.

§ 7. 1. Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, Ustawie oraz wynikających z innych przepisów prawa, w Urzędzie mogą być tworzone działy, referaty i samodzielne stanowiska pracy.
2. Zasady funkcjonowania Urzędu, szczegółową strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek określa Regulamin Organizacyjny Urzędu ustalony przez Dyrektora Urzędu, zatwierdzany przez Zarząd Powiatu.
3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 8. 1. Działalność Urzędu finansowana jest z budżetu Powiatu.
2. Działalność merytoryczną Powiatowy Urząd Pracy będzie prowadził w oparciu o przydzielone środki z Funduszu Pracy, a także pozyskiwane z innych źródeł a zwłaszcza z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
3. Urząd prowadzi rachunek dochodów własnych. Źródła dochodów określa odrębna uchwała Rady Powiatu.
4. Podstawą gospodarki finansowej jest zatwierdzony przez Radę Powiatu, roczny plan finansowy
5. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
6. Urząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319).

§ 9. Urząd może posiadać mienie w trwałym zarządzie.

§ 10. Urząd używa pieczęci o treści: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

§ 11. Urząd prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej oraz elektroniczną książkę podawczą.

§ 12. Niniejszy statut został sporządzony na podstawie art. 20 ust. 1 i 2, oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319).

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-19