Uchwała nr XLIII/239/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319) art. 12 ust. 11, art. 40 ust. 2 pkt. l, art. 42 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załącznik do uchwały nr XLIII/239/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r.

Statut powiatowego centrum pomocy rodzinie w Bielsku Podlaskim

§ 1. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, zwane dalej „Centrum” jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Obszarem działania Centrum jest Powiat Bielski.
3. Siedzibą Centrum jest Bielsk Podlaski, ul. 3-Maja 17.
4. Centrum używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim”.
5. Centrum może używać nazwy skróconej: „PCPR w Bielsku Podlaskim”.

§ 2. 1. Centrum działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Centrum jest jednostką budżetową, działającą w oparciu o roczny plan finansowy.

§ 3. 1. Przedmiotem podstawowej działalności Centrum jest realizacja zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej.
2. Centrum realizuje również zadania własne powiatu i z zakresu administracji rządowej na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 532 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371
z późn. zm.);
4) innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie, w jakim dotyczą one zadań powiatu z dziedziny pomocy społecznej.

§ 4. Centrum zarządza mieniem Powiatu przekazanym mu do używania na mocy uchwały nr IV/18/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz nabytym w toku jego funkcjonowania.

§ 5. 1. Centrum kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
2. Zarząd Powiatu może upoważnić Dyrektora Centrum do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
3. Dyrektor Centrum wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum.

§ 6. W skład Centrum wchodzą następujące działy organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym;
2) Dział Pomocy Socjalnej;
3) Samodzielne stanowisko ds. obsługi finansowej.
W ramach działalności Działu Pomocy Socjalnej funkcjonuje Punkt Poradniczo – Konsultacyjny.

§ 7. Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres zadań pracowników określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 8. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-19