Uchwała nr XLIII/240/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r., nr 45, poz. 319) art. 12 ust. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr XLIII/240/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r.

Statut Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim

§ 1. 1. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim, zwany dalej „Domem” jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Obszarem działania Domu jest Powiat Bielski.
3. Siedzibą Domu jest Bielsk Podlaski, ul. Jaroszewicza 15.
4. Dom używa na wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim”.
5. Dom może używać nazwy skróconej: „RDDz nr 1 w Bielsku Podlaskim”.

§ 2. 1. Dom działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Dom jest jednostką budżetową działającą w oparciu o roczny plan finansowy.
3. Obsługę finansowo-księgową placówki prowadzi PCPR w Bielsku Podlaskim.

§ 3. 1. Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opieki do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.
2. Dom rodzinny tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, które nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej.

§ 4. 1. Domem kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor Domu dokonuje czynności prawnych w imieniu Powiatu Bielskiego na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu.

§ 5. Szczegółowe zasady działania Placówki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 6. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-19