Uchwała nr XLIII/243/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Bielskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa, przypadających Powiatowi Bielskiemu i jego jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej „należnościami”, od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, zwłaszcza jego egzystencji;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;
5) jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższej opłaty stosunkowej od pozwu;
6) dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej;
7) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, 6 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 również z inicjatywy wierzyciela.
3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu, a porozumienie wygasa.
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Zarząd Powiatu, po uzyskaniu zgody Rady Powiatu, jeżeli kwota należności przekracza jednorazowo piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia;
2) Zarząd Powiatu, jeżeli kwota należności przekracza jednorazowo sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia nie przekracza jednak piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia;
3) Starosta Powiatu, jeżeli kwota należności nie przekracza sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi – ustalane na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
4. Przez kwotę minimalnego wynagrodzenia należy rozumieć kwotę wynagrodzenia określoną w odrębnych przepisach jako najniższe wynagrodzenie za pracę za pełny wymiar czasu pracy.
5. Zarząd Powiatu może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania należności i udzielania ulg, o których mowa w § 4, w pełnym lub ograniczonym zakresie, do wysokości należności nie przekraczającej czterokrotności najniższego wynagrodzenia.
6. W przypadku, gdy po wydaniu decyzji lub zawarciu porozumienia o umorzeniu należności, okaże się, iż dokumenty na podstawie których należność umorzono, okazały się nieprawdziwe, bądź też decyzja została wydana, a porozumienie zawarte, w wyniku przestępstwa, decyzja podlega uchyleniu, a porozumienie wygasa.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony do umarzania należności, działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną dłużnika.
2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.
4. W przypadku, gdy po wydaniu decyzji lub zawarciu porozumienia o udzieleniu ulg okaże się, iż dokumenty na podstawie których ulg udzielono okazały się nieprawdziwe, bądź też decyzja została wydana, a porozumienie zawarte, w wyniku przestępstwa, decyzja podlega uchyleniu, a porozumienie wygasa.

§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa § 4 następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej;
2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia;
3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291).

§ 7. 1. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do informowania Rady Powiatu o podjętych decyzjach umorzenia należności i przyznanych ulgach, o których w § 4, w okresie półrocznym. Zarząd nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdań negatywnych oraz sprawozdań dotyczących drugiego półrocza, w okresie którego nie umorzono należności lub nie udzielono ulg, o których mowa w § 4.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w przypadku dokonania umorzeń lub udzieleniu ulg, o których mowa w § 4, przedstawiają Zarządowi Powiatu i Skarbnikowi kwartalne sprawozdania, w terminie do 10 dnia miesiąca, po upływie każdego kwartału.
3. Dane w sprawozdaniach wykazuje się narastająco od początku roku.
4. Wzór sprawozdania określa się w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc uchwała XVII/85/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-19