Uchwała nr XLIII/244/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 64, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1086, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu sporządza w formie pisemnej:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze, oraz
2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze powinna zawierać:
1) zestawienie planu i wykonania dochodów, wydatków oraz nadwyżkę lub deficyt wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu sporządzone według szczegółowości uchwały budżetowej,
2) zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przy Starostwie Powiatowym pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jednostek Bielsku Podlaskim,
3) zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych, tj.:
a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b) Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
4) zestawienie jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych oraz planu i wykonania przychodów dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych,
5) zestawienie planu i wykonania środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację projektów i programów realizowanych przy udziale lub współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zadaniami zleconymi Powiatowi odrębnymi ustawami,
7) zestawienie planu i wykonania otrzymanych dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na finansowanie lub współfinansowanie przy udziale lub współudziale środków pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
8) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych innym podmiotom przez Powiat Bielski na realizacje zadań własnych Powiatu, z wyodrębnieniem:
a) dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych, w tym na pomoc rzeczową lub finansową określoną przez Radę Powiatu odrębną uchwałą.
b) dotacji udzielonych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań przez Powiat Bielski przy udziale lub współudziale środków pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
9) informację dotyczącą długu, deficytu, poręczeń i gwarancji Powiatu Bielskiego,
10) krótkie omówienie wykonania lub potencjalnych zagrożeń dla wykonania budżetu.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze powinna zawierać:
1) zestawienie zobowiązań i należności, w tym wymagalnych,
2) wykonanie przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w odniesieniu do planu finansowego,
3) wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w odniesieniu do planu finansowego,
4) krótkie omówienie wykonania lub potencjalnych zagrożeń dla wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

§ 4. Zarząd Powiatu przedstawia informacje, o których mowa w § 1, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego:
1) Radzie Powiatu, oraz
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-19