Uchwała nr XLIII/248/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. nr 45, poz. 319), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 84.175 zł,
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 866.104 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 942.079 zł,
zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.714.584 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Przyjmuje się prognozowaną sytuację finansową Powiatu w Bielsku Podlaskim na lata 2006-2013 stanowiącą załącznik nr 7.
2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu stanowiącą załącznik nr 8.

§ 8. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 41.801.766 zł,
2) plan wydatków ogółem 45.092.953 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.291.187 zł są przychody pochodzące z:
a)  kredytu bankowego w kwocie 2.048.857 zł,
b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 749.200 zł,
c) wolnych środków w kwocie 493.130 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-07-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-07-19