Uchwała nr XLV/257/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany kategorii dróg

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 , nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759 ) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 i nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 163, poz. 1362 i 1364, nr 169, poz. 1420, nr 172, poz. 1440 i 1441 i nr 179, poz. 1486 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 1593B (Moskwin – Górskie – Bogusze – Bagińskie Nowe), oraz drogę 1584 B (Niewino Stare – Niewino Popławskie).
2. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych, o których mowa w ust. 1, następuje z jednoczesnym zaliczeniem tych dróg do kategorii dróg gminnych przez Radę Gminy Wyszki, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.
3. Przebieg dróg wskazany w ust. 1 określa załącznik mapowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozbawienie drogi kategorii, o którym mowa w § 1 ust. 1 następuje w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-10-20

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-10-20

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-10-20