Uchwała nr XLVI/261/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Bielski komercyjnego kredytu długoterminowego oraz zmiany uchwały nr XXXVII/209/05 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2006 r.

Na podstawie art.82 ust.1 pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708), art.12 pkt. 8 lit. c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558,nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 2.300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu Powiatu Bielskiego w 2006 r. oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Kredyt będzie spłacany do 2011 r.
3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu poprzez wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.500.000 zł.

§ 2. Skreśla się § 11 uchwały nr XXXVII/209/05 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-11-08

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-11-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-11-08