Uchwała nr XLVI/262/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.413.231 zł,
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 362.593 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.052.098 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 276.414 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2006, po zmianach stanowiącą załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Przyjmuje się prognozowaną sytuację finansową Powiatu w Bielsku Podlaskim na lata 2006-2013 stanowiącą załącznik nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Podlaskim, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 38.246.889  zł,
2) plan wydatków ogółem 40.026.228  zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.779.339 zł są przychody pochodzące z:
a) kredytu bankowego w kwocie 28.159 zł,
b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 749.200 zł,
c) wolnych środków w kwocie 1.001.980 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2006-11-08

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2006-11-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2006-11-08