Konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu Bielskiego.

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku

Dziedzina Rodzaj zadania Wysokość
środków
publicznych
Promocja i ochrona zdrowia, działanie na rzecz kultury, popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania, popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej, wspieranie i rozwój turystyki, popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej – wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi,
– organizacja konferencji, festynów i innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie aktywnych form życia oraz prowadzenie kampanii prozdrowotnych
– promowanie honorowego krwiodawstwa
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
– organizacja zawodów sportowych,
– udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
– wspieranie akcji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
– wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych promujących zachowania bezpieczne na drogach, podczas imprez masowych, udzielania pomocy
przedmedycznej oraz przeciwdziałające patologiom społecznym
– organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,
– organizacja spotkań naukowo-edukacyjnych, turniejów wiedzy, konkursów,
– popularyzacja działań z zakresu turystyki,
– podtrzymywania tradycji regionalnej i narodowej,
– organizacja akcji na rzecz ochrony środowiska,
– promowanie zdrowego stylu życia,
– działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym między innymi prowadzenie zajęć terapeutycznych,
– prowadzenie zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
– pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
– organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
– wolontariat opiekuńczy w ochronie zdrowia i pomocy społecznej
60 000 zł

 

Zadania powinny mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców powiatu bielskiego.

Wymagany minimalny wkład finansowy (środki finansowe własne, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania) wynosi 5 proc. całkowitych kosztów realizowanego zadania.

Wkład osobowy w realizacje zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartą umową o wolontariacie z wolontariuszem.

Dopuszcza się wkład własny rzeczowy oferenta. Wkład rzeczowy musi być potwierdzony, np. umową bezpłatnego użyczenia, rozpoznaniem rynkowym, faktura, innego podmiotu przekazującego przedmioty na rzecz realizacji zadania.

Oferty należy składać do 10 lutego 2021 r. do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje w załącznikach.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2021-01-15

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2021-03-04

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2021-01-15