Konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w 2019 roku

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2019 roku niżej wymienionych zadań publicznych Powiatu Bielskiego.

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku

Dziedzina Rodzaj zadania Wysokość środków publicznych
Promocja i ochrona zdrowia, działanie na rzecz kultury, popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania, popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej, wspieranie i rozwój turystyki, popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej. – wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi, organizacja konferencji, festynów i innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie aktywnych form życia oraz prowadzenie kampanii prozdrowotnych
– promowanie honorowego krwiodawstwa
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
– organizacja zawodów sportowych,
– udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
– wspieranie akcji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych promujących zachowania bezpieczne na drogach, podczas imprez masowych, udzielania pomocy przedmedycznej oraz przeciwdziałające patologiom społecznym
– organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw, organizacja spotkań naukowo-edukacyjnych, turniejów wiedzy, konkursów,
– popularyzacja działań z zakresu turystyki,
– podtrzymywania tradycji regionalnej i narodowej
40 000 zł


Zadania powinny mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców powiatu bielskiego.

Wymagany minimalny wkład finansowy (środki finansowe własne, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania) wynosi 5 proc. całkowitych kosztów realizowanego zadania.

Wkład osobowy w realizacje zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartą umową o wolontariacie z wolontariuszem.

Dopuszcza się wkład własny rzeczowy Oferenta. Wkład rzeczowy musi być potwierdzony, np. umową bezpłatnego użyczenia, rozpoznaniem rynkowym, faktura, innego podmiotu przekazującego przedmioty na rzecz realizacji zadania.

Oferty należy składać do 6 lutego 2019 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w załącznikach.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2019-01-10

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-02-22

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2019-01-10